14 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

The Tunnel

The Tunnel - Ernesto Sábato, Margaret Sayers Peden, Colm Tóibín مواقعی پیش می آمد که از ناتوانی ام در برقراری ارتباط با یک زن افسوس می خوردم، و این در موارد نادری بود که آدم نمی تواند مطمئن باشد که آن زن هیچ وقت جزئی از زندگی او نخواهد شد. متاسفانه من محکوم بودم که هیچ گاه جزئی از زندگی یک زن نباشم.

****

نخستین سوالم این بود که "چرا فرار کردید؟" او با همان حالتی که روز قبل گفته بود "هیچ گاه از ذهنم بیرون رفته است" و با آن توجه مرا جلب کرده بود به من نگاه کرد. نگاه غریبی بود، مصمم و بی تزلزل، و نافذ؛ به نظر می رسید از زمان های گذشته می آید. این نگاه مرا به یاد چیزی می انداخت؛ این چشم ها را پیش از این دیده بودم، ولی نمی توانستم به یاد بیاورم در کجا.