5 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

The Words

The Words - Jean-Paul Sartre, Bernard Frechtman کلمات ، خودسرگذشت نامه ایست که سارتر در 59 سالگی، در شروع کهنسالی، در مورد ده سال آغازین زندگی خود نوشته است. در واقع سارتر با بازپردازی کودکی خود به تحلیل شخصیتی خود می پردازد.

image
Uploaded with ImageShack.com

سارتر، کودک یتیم، بی پدر، نبود پدر خود را چنین توصیف می کند:

مرگ ژان باتیست بزرگترین رویداد زندگی ام بود، چون مادرم را دوباره به اسارت افکند و به من آزادی بخشید.

پدر خوب وجود ندارد، این قاعده است؛ از این بابت نباید مردان را سرزنش کرد بلکه باید از رابطه پدری که فاسد است، شاکی بود. هیچ چیز بهتر از بچه درست کردن نیست؛ اما بچه داشتن، واقعا ظلم است!

....

در حقیقت، کناره گیری سریع پدرم به من "عقده اودیپی" بسیار ناقص به پاداش داده بود: ابرمنی در کار نبود، قبول، اما از ستیزه جویی نیز ابدا خبری نبود. مادرم مال خودم بود...کتاب به دو بخش تقسیم شده است: خواندن و نوشتن. در بخش نخست، سارتر علاقه خود را به خواندن در دوران کودکی بیان می دارد:


هیچ گاه زمین را نکاویدم و به جستجوی لانه پرندگان نرفتم، نه گیاه جمع آوری کردم و نه سنگ به طرف پرندگان پرت کردم. اما کتاب ها پرندگان و لانه هایم بودند، جانوران اهلی و اصطبل و روستایم بودند؛ کتابخانه همچون آیینه جهان را در خود منعکس می کرد...


to be continued...