5 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

Les belles images

Les belles images - Simone de Beauvoir رمانی اگزیستانسالیستی همراه با شیفتگی ها و جذابیت های ناب خودش! خصوصا اینکه قهرمان داستان یک زن است (لورانس). از آن کتاب هایی است که دوست نداشتم تمام بشود! سطر سطر آن؛ تمام هذیان ها و با خود حرف زدن های لورانس، تمام از خود بیگانگی ها و آشفتگی ها، حاکی از وجدانی آگاه است که نمی خواهد تنها تصویر باشد، نمی خواهد نقش آفرینی کند: نقش یک دختر منظم، همسر دلسوز و مهربان، مادری فداکار، خواهری...
در تصاویر زیبا لورانس شخصیتی منقلب و دگرگون دارد، کسی که خودش نیست، به او یاد داده اند که چگونه باشد؛ وقتی عصبی شدی نفس عمیق بکش و یک لیوان آب بخور. بورژوازی و رنگارنگی هایش دیگر برای او جذابیتی ندارند، شوهری که مهربانی او را تصنعی می داند: "اگر امروز صبح مشاجره نکرده بودیم، محال بود ژان شارل چنین هدیه ای برایم بخرد. در واقع، این یک غرامت است، یک عمل نمادین، محبتی بدلی. جای خالی چه چیزی را می خواهد پرکند؟ چیزی که دیگر وجود ندارد و شاید هیچ وقت هم وجود نداشته است: پیوندی صمیمی و گرم که باعث می شود نیازی به هیچ هدیه ای نباشد." تنها به یگانه بودن رفتار پدرش ایمان دارد. برای فرار از یکنواختی زندگی زناشویی، خود را درگیر رابطه ای عاشقانه می کند ولی سرانجام آنرا هم خالی از احساس می بیند. کارش را دوست دارد فرزندانش (کاترین و لوئیز) باهوش و بامزه اند، پس چرا احساس خوشبختی نمی کند؟ برای بهتر شناختن پدرش – که او را یگانه کسی می داند که با دنیای اطراف تفاوت دارد- به یونان می رود. در آنجا مفهوم فقر آشفتگی اش را بیشتر می کند؛ فقرا خوشبخت نیستند!.... در نهایت وقتی پدرش را نیز برای فرار از تنهایی دوباره با مادرش می بیند، دچار سرخوردگی می شود..."ولی بچه ها نباید شانس شان را از دست بدهند." چه شانسی؟؟ خودش هم نمی داند.
-الهام