5 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

انسان ها و خرچنگ ها

انسان ها و خرچنگ ها - ژوزوئه دو کاسترو, منیر جزنی انسان ها و خرچنگ ها: Des Hommes Et Des Crabes
ژوزوئه دوکاسترو
مترجم: منیر جزنی-انتشارات امیرکبیر- چاپ 1352
"در دنیایی که گرسنه است ادبیات چه معنی و مفهومی دارد؟ ادبیات هم مانند اخلاق باید جهانی و همگانی باشد. بنابراین اگر نویسنده ای بخواهد روی سخنش با همه باشد و همه اثر او را بخوانند باید خود را در صف دو میلیارد گرسنه جهان قرار دهد."—ژان پل سارتر
قهرمان اصلی این داستان گرسنگی است. گرسنگی ای که به عقیده نویسنده ی این کتاب 2/3 مردم جهان را در بر دارد. گرسنگی در ناحیه ای از برزیل بنام رسیف....و مردمی که در حلبی آباد در کنار باتلاق ها و خرچنگ ها زندگی می کنند. ژوآئو-پلو کودکی است که شاهد فقر و تیره روزی های این مردم است. شاهد خشکسالی ها و سیل ها و گرسنگی ها و به دنبال آن نا امیدی ها و فساد ها ...این مردم تلاش می کنند که علیه دولت- که آنرا عامل اصلی فقر خود می دانند- با رهبری کوسِم – فردی که دچار بیماری بری بری است و فلج است- قیام کنند و در یکی از این قیام ها ژئوآئو-پلو کشته می شود، در یکی از باتلاق ها خوراک خرچنگ ها می شود، خرچنگ هایی که خود خوراک همین مردمند! مردمی که زندگی، فکر و همه چیزشان بسان خرچنگ هاست!