5 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

سرزمین ویران

سرزمین ویران - T.S. Eliot, محمود داوودی می خواستم یک رنگ باشم با تو
من نزدیک قلب تو بودم که بازگردانده شدم
تا در ترس، زیبایی
و در بازجویی و شکنجه، ترس را از دست بدهم
شورهایم از کفم رفتند
چرا باید نمی رفتند
وقتی هرچه که هست و هرچه که بود روزی فرسوده می شود
من
بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی
لامسه ام را از دست دادم:
چه بایدشام می کردم تا به تو نزدیک تر شوم......